راهنمای تصویری ورود به کلاس آنلاین
راهنمای ورود مدرسین

راهنمای ورود بر بستر BigBlueButton

راهنمای ورود بر بستر skyroom

راهنمای ورود دانش آموز بر بستر AdobeConnect

راهنمای ارسال پاسخ کاربرگ ها در  LMS

راهنمای ورود به کلاس های فوق برنامه

 

;