پایه اول

برنامه های کلاسی پایه اول

ادب 1 

خانم احمدی

ادب 2 

خانم سماواتی

ادب 3

خانم شیرازی

ادب 4

خانم محمد حسین

 

عکس یلدا 1399

عکس یلدا کلاس ادب 1

عکس یلدا کلاس ادب 2

عکس یلدا کلاس ادب 3

عکس یلدا کلاس ادب 4

 

;