پایه دوم

برنامه های کلاسی پایه دوم

 

عکس های دسته جمعی یلدا 1399

نشاط  1 - خانم علی اکبری

نشاط 2 - خانم خیاطی

نشاط 3 - خانم فیض الهی

نشاط 4 - خانم فتحی

 

;