برد مقتدرانه تیم فوتسال دبستان کلام مهر

برد مقتدرانه تیم فوتسال دبستان کلام مهر
مقابل تیم های دبستان شهید باقری و شهید معززی

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

کلام مهر ۵
شهید معززی ۰

کلام مهر ۴
شهید باقری ۰

;