نقاشی پایه سوم

نقاشی تعدادی از دانش آموزان پایه سوم با موضوع محله ما

;