نقاشی پایه دوم

نقاشی تعدادی از دانش آموزان پایه دوم با موضوع کلاژ روزنامه

;