نقاشی پایه اول

نقاشی تعدادی از دانش آموزان پایه اول با موضوع دنیای خیالی

;