اردوی پدران و پسران (دبستان دوره دوم و دبیرستان)

اردوی پدران و پسران برگزار شد🥳🥳🥳🥳🥳.
والدین با حضور پرشور خود، روزی به یاد ماندنی ثبت کردند...

;