اردوی پدران و پسران

🥳برنامه اردوی پدران و پسرانه به شرح زیر می باشد...
⚠️روز برگزاری: جمعه ۱۲ آبان

⚠️ساعات برگزاری:

🍂پایه نهم‌: ۹ الی ۹:۳۰
🍂پایه هشتم  : ۹:۳۰ الی ۱۱
🍂پایه هفتم : ۱۱ الی ۱۲:۳۰
🍂پایه ششم :۱۲:۳۰ الی ۱۴
🍂پایه پنجم : متعاقبا اعلام می گردد
🍂پایه چهارم : ۱۴ الی ۱۵:۳۰

;