۱۹ مهر طرح صبحانه ی سالم برگزار خواهد شد
۱۹ مهر طرح صبحانه ی سالم به منظور اهمیت به صبحانه و تاکید بر ارزش آن در دبستان دوره اول کلام مهر برگزار خواهد شد
;