تقویم اجرایی مهر ۱۴۰۲ تنظیم شد
کلام مهر با تنظیم تقویم اجرایی ماه مهر ، سال تحصیلی جدید را با قدرت آغاز کرد
;