گردش علمی ایستگاه آتش نشانی

دانش آموزان پیش دبستانی از ایستگاه آتش نشانی  بازدید کردند

       
       
       

 

;