بازدید از مکان های مذهبی

دانش آموزان پیش دبستانی جهت آشنایی با مکان های مذهبی و آداب آن به گردش علمی رفتند...

 

;